Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking
We staan midden in de lokale samenleving en trekken gezamenlijk op met organisaties in de sociale basisstructuur en partners in de specialistische zorg. Zoals huisartsen, wijkverpleging, onderwijs, woningcorporaties, verslavingszorg,  Sterk Huis, Bureau Jeugdzorg, ContourdeTwern, GGZ, R-Newt, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis.

We geloven erin dat je gezamenlijk tot betere oplossingen komt. We maken afspraken over wie wat doet voor de cliënt en zijn of haar gezin. Zo voorkomen we dat mensen onnodig van het kastje naar de muur worden gestuurd of hun verhaal telkens opnieuw moet vertellen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de inwoner en zijn of haar omgeving centraal staat. Samen met onze partners van de 0e, 1e en 2e lijn werken we, onder regie van de inwoner, aan de ondersteuningsvraag. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij.

Wij participeren o.a. in de volgende samenwerkingsverbanden en/of projecten:

Gemeente Tilburg; de Tilburgse Aanpak
Het IMW werkt in de gemeente Tilburg volgens de Tilburgse Aanpak, samen met GGD Hart voor Brabant, MEE regio Tilburg, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente. Deze organisaties, herkenbaar aan het label T-Aanpak, organiseren hulp en ondersteuning dichtbij en op maat. Zij werken vanuit de wijk en volgens dezelfde aanpak. Waar nodig komt er één plan voor één gezin. De professionals van deze partners bieden zelf ondersteuning of regelen dat er intensieve hulp komt. U krijgt één contactpersoon.

Logorij partners T-aanpak.jpg

Meer informatie over de Tilburgse Aanpak vindt u op de website van de gemeente Tilburg.

Gemeenten Dongen, Goirle en Gilze en Rijen
In de gemeenten Dongen en Gilze en Rijen participeert het IMW in de Sociale Teams. In de gemeente Goirle maken we deel uit van ’t Loket.

Wijzer scheiden
Het IMW, Bureau Jeugdzorg, Juvans, ContourdeTwern, MEE, Idris, GGZ Breburg en Sterk Huis hebben de handen ineen geslagen om hun hulpaanbod op het gebied van scheidingen gezamenlijk aan te bieden.

Het zorgprogramma Wijzer-Scheiden heeft als doel om te voorkomen dat scheidingen van kwaad tot erger gaan en uiteindelijk uitmonden in een vechtscheiding. Van een vechtscheiding worden kinderen de dupe. In de zware jeugdzorg hangt momenteel bijna een derde van de problemen samen met echtscheidingen. Daarom is het uitgangspunt van Wijzer-Scheiden het centraal stellen van de belangen van het kind.

Proeftuin gezinsmanagement
Het IMW participeert met MEE, Thebe, Amarant, Traverse, RIBW, Sterk Huis in de proeftuin gezinsmanagement. De coördinatie van dit project ligt bij Sterk Huis. Het team buigt zich gezamenlijk over de meest complexe gezinsregie zaken. De opdracht daartoe krijgen ze van de procesregisseurs van de gemeente. Medio 2015 is een begin gemaakt met de samenwerking met het Team Complexe Casuïstiek dat binnen het zorg- en Veiligheidshuis is gestart.

Samenhangende aanpak risicojeugd
Samen met Sterk Huis, R-Newt, Traverse en RIBW werkt het IMW sinds 2013 aan een meer integrale aanpak van risicojeugdproblematiek. IMW is hierbij op verschillende manieren betrokken: 

  • via het project Antilliaanse en Arubaanse gezinscoaching; 
  • via de aanpak van de problematiek van ex-AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) (gezamenlijk met een aantal partners, waarbij Sterk Huis de belangrijkste is); 
  • via het project VSV (voortijdig schoolverlaters), waarin IMW, Sterk Huis en R-Newt door middel van een outreachende aanpak schooluitvallers in beeld brengen en trachten toe te leiden (terug) naar school of werk;
  • via deelname aan de ‘hotspot’, waar hulpverleners uit 0e, 1e en 2e lijn op eenzelfde locatie samenwerken in de hulp en begeleiding aan risicojongeren.

Samenwerking met Sterk Huis op school
Sinds 2011 werken schoolmaatschappelijk werkers op acht scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Tilburg samen met opvoedingsdeskundigen van Sterk Huis. De samenwerking, bedoeld om zaken die via school in beeld komen en specialistische zorg vragen vroegtijdig op te pakken, heeft tot positieve resultaten geleid. De Midden-Brabantse gemeenten hebben daarom besloten deze voorziening vanaf 2016 voor alle scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar te stellen onder de naam ‘Kombi’.

In 2015 is daarnaast met Sterk Huis en Plein 013 gestart met een vergelijkbaar initiatief in het basisonderwijs in Tilburg onder de naam ‘Kompas’.

Ketenaanpak conflictscheidingen
Al een aantal jaar werkt IMW met een aantal zorgpartners in de regio samen onder regie van Sterk Huis op het gebied van (conflict)scheidingen. Door middel van scholing en samenwerking op de werkvloer worden de nieuwste inzichten ingebracht in de ondersteuning van deze snelgroeiende groep ouders met kinderen.

Netwerk Sterven en rouw Midden-Brabant
Het IMW maakt deel uit van dit samenwerkingsverband, dat bestaat uit organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven en rouw.