Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking

We staan midden in de lokale samenleving en trekken gezamenlijk op met organisaties in de sociale basisstructuur en partners in de specialistische zorg. Zoals huisartsen, wijkverpleging, onderwijs, woningcorporaties, verslavingszorg,  Sterk Huis, Jeugdbescherming Brabant, ContourdeTwern, GGZ, R-Newt, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis.

We geloven erin dat je gezamenlijk tot betere oplossingen komt. We maken afspraken over wie wat doet voor de cliënt en zijn of haar gezin. Zo voorkomen we dat mensen onnodig van het kastje naar de muur worden gestuurd of hun verhaal telkens opnieuw moet vertellen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de inwoner en zijn of haar omgeving centraal staat. Samen met onze partners van de 0e, 1e en 2e lijn werken we, onder regie van de inwoner, aan de ondersteuningsvraag. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij.

Wij participeren o.a. in de volgende samenwerkingsverbanden en/of projecten:

Gemeente Tilburg

IMW werkt in de gemeente Tilburg samen met GGD Hart voor Brabant, MEE en de afdelingen Dienstverlening en  Werk & Inkomen van de gemeente. Samen vormen wij Toegang Tilburg, voor zorg en ondersteuning. Veel van onze medewerkers werken als wijkprofessional in de wijkteams in Tilburg.

Heeft u vragen over opvoeding, echtscheiding, geldproblemen, huiselijk geweld of leven met een beperking? Of over wonen, hulp aan huis, vervoer of aanpassingen in huis? Kijk dan eens op de website van Toegang Tilburg. Of bel naar 013 2061640.

Gemeenten Dongen, Goirle en Gilze en Rijen

In de gemeenten Dongen en Gilze en Rijen participeert het IMW in de Sociale Teams. In de gemeente Goirle maken we deel uit van ’t Loket.

Scheidingsstraat

Begin 2019 werd in de regio Hart van Brabant met meerdere organisaties, waaronder het IMW, het ‘Programma Scheidingsstraat’ ontwikkeld. Het doel hiervan is één straat te ontwikkelen waarin de aanpak van scheiden tot conflictscheidingen is geborgd. Waarin zorgpartners met elkaar samenwerken en elkaars expertise weten te vinden en te benutten. Een straat waarin een stevige preventie wordt ingezet en doorloopt tot de aanpak van hoog geëscaleerde conflictscheidingen. Van preventie, generalisten tot specialisten: één straat waar een gezamenlijke taal wordt gesproken.

Wijzer scheiden

IMW, Bureau Jeugdzorg, Juvans, ContourdeTwern, MEE, Idris, GGZ Breburg en Sterk Huis hebben de handen ineen geslagen om hun hulpaanbod op het gebied van scheidingen gezamenlijk aan te bieden.
Het zorgprogramma Wijzer-Scheiden heeft als doel om te voorkomen dat scheidingen van kwaad tot erger gaan en uiteindelijk uitmonden in een vechtscheiding. Van een vechtscheiding worden kinderen de dupe. In de zware jeugdzorg hangt momenteel bijna een derde van de problemen samen met echtscheidingen. Daarom is het uitgangspunt van Wijzer-Scheiden het centraal stellen van de belangen van het kind.

Dichtbij-teams

Samen met ContourdeTwern en de woningcorporaties neemt IMW, namens de Toegang, deel aan de Dichtbij-teams. Dichtbij-teams zijn herkenbaar en laagdrempelig in de wijk aanwezig, zodat zij vragen of signalen snel kunnen oppakken om te voorkomen dat situaties verslechteren.
De medewerkers van de teams signaleren, verbinden en bouwen aan een sterk wijknetwerk. Ze halen vragen op en denken met elkaar mee over oplossingen. Indien nodig schakelen zij naar één van de wijkteams van de Toegang. 
Een Dichtbij-team bestaat uit medewerkers van de drie kernpartners, namelijk: 

  • een buurtondersteuner van ContourdeTwern;
  • een huismeester en/of leefbaarheidsconsulent van een woningcorporatie;
  • een maatschappelijk werker van het IMW, mede namens de Toegang.

Begin 2019 zijn we gestart met een pilot in de wijken Gesworen Hoek (Reeshof), Sibeliuslaan (Vlashof in Noord) en Zorgvliet Zuid. Na de zomer bekijken we of we de pilot uitbreiden naar meerdere wijken.
Als IMW en Toegang vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de sociale basisstructuur van de wijken. Via de Dichtbij-teams willen we meer organisaties en professionals bij elkaar brengen.

Proeftuin gezinsmanagement

IMW participeert met MEE, Thebe, Amarant, Traverse, RIBW, Sterk Huis in de proeftuin gezinsmanagement. De coördinatie van dit project ligt bij Sterk Huis. Het team buigt zich gezamenlijk over de meest complexe gezinsregie zaken. De opdracht daartoe krijgen ze van de procesregisseurs van de gemeente. Medio 2015 is een begin gemaakt met de samenwerking met het Team Complexe Casuïstiek dat binnen het zorg- en Veiligheidshuis is gestart.

Samenhangende aanpak risicojeugd

Samen met Sterk Huis, R-Newt, Traverse en RIBW werkt IMW sinds 2013 aan een meer integrale aanpak van risicojeugdproblematiek. IMW is hierbij op verschillende manieren betrokken: 

  • via het project Antilliaanse en Arubaanse gezinscoaching; 
  • via de aanpak van de problematiek van ex-AMV’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) (gezamenlijk met een aantal partners, waarbij Sterk Huis de belangrijkste is); 
  • via het project VSV (voortijdig schoolverlaters), waarin IMW, Sterk Huis en R-Newt door middel van een outreachende aanpak schooluitvallers in beeld brengen en trachten toe te leiden (terug) naar school of werk;
  • via deelname aan de ‘hotspot’, waar hulpverleners uit 0e, 1e en 2e lijn op eenzelfde locatie samenwerken in de hulp en begeleiding aan risicojongeren.


Samenwerking met Sterk Huis op school

Sinds 2011 werken schoolmaatschappelijk werkers op acht scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Tilburg samen met opvoedingsdeskundigen van Sterk Huis. De samenwerking, bedoeld om zaken die via school in beeld komen en specialistische zorg vragen vroegtijdig op te pakken, heeft tot positieve resultaten geleid. De Midden-Brabantse gemeenten hebben daarom besloten deze voorziening vanaf 2016 voor alle scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar te stellen onder de naam ‘Kombi’.

In 2015 is daarnaast met Sterk Huis en Plein 013 gestart met een vergelijkbaar initiatief in het basisonderwijs in Tilburg onder de naam ‘Kompas’.

Ketenaanpak conflictscheidingen

Al een aantal jaar werkt IMW met een aantal zorgpartners in de regio samen onder regie van Sterk Huis op het gebied van (conflict)scheidingen. Door middel van scholing en samenwerking op de werkvloer worden de nieuwste inzichten ingebracht in de ondersteuning van deze snelgroeiende groep ouders met kinderen.

Netwerk Sterven en rouw Midden-Brabant

IMW maakt deel uit van dit samenwerkingsverband, dat bestaat uit organisaties die werkzaam zijn op het gebied van zorg, advisering en begeleiding rondom sterven en rouw.