Overslaan en naar de inhoud gaan

Met het vertrek van directeur bestuurder Bart de Leede, per 1 juli 2018, is gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur, in de personen van Ilja van den Hoek en Johan van Gurp. De tussenliggende managementlaag is geschrapt. De wijziging in de top van de organisatie kan niet los gezien worden van de veranderende context waarbinnen het IMW zijn werk verricht.
Onder de Raad van Bestuur geven zeven leidinggevenden gezamenlijk leiding aan zo’n 220 maatschappelijk werkers en medewerkers van ondersteunende disciplines.

Raad van Toezicht

Medio oktober werden wij getroffen door het plotseling overlijden van Driek van Griensven, voorzitter van onze Raad van Toezicht. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor de vakkundigheid en toewijding waarmee hij zich de afgelopen zeven jaar heeft ingezet voor de Raad van Toezicht. Hennie van Deijck, die hem tijdens zijn ziekte al had vervangen, is door de Raad van Toezicht als opvolger benoemd.

Personele bezetting

Op 1 januari 2018 had het IMW 218 medewerkers in dienst. Op 31 december waren dit er 229. In 2018 hebben 31 vacatures extern uitgestaan. Er kwamen 33 medewerkers in dienst, dit is exclusief stagiaires. We verwelkomden acht medewerkers met de functie generalistisch hulpverlener Zorg, Overlast en Veiligheid en/of Complexe Jeugdzaken.
Er zijn in 2018 zeven stagiaires gestart. Twee stagiaires kregen na de stageperiode een tijdelijke aanstelling en twee stagiaires doen in 2019 ook hun afstudeeronderzoek bij het IMW.


Kijk hier voor meer informatie over onze organisatie.

Arbo en preventie

We hebben in 2018 zes nieuwe preventiemedewerkers aangesteld, naast de drie preventiemedewerkers die er al waren. Zij maken allen deel uit van het Arboteam. Het doel van het Arboteam is het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers met betrekking tot de werksituatie. En daarnaast het scheppen van optimale arbeidsomstandigheden en het voorkomen en beperken van materiële schade. Van elke IMW-locatie is een medewerker vertegenwoordigd in het arboteam.
Eén van de speerpunten voor het komende jaar is het laten uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Met als doel inzicht te verkrijgen in de persoonlijke gezondheid, vitaliteit, leefstijl, fitheid, werkbeleving en werkomstandigheden van de werknemer. Door het nemen van preventieve maatregelen kunnen we gezondheidsrisico's in het werk en eventueel ziekteverzuim voorkomen of beperken.
Daarnaast krijgen klimaatbeheersing en werkplezier in 2019 extra aandacht. Ook gaan we weer een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren.