Overslaan en naar de inhoud gaan

In Tilburg stond het afgelopen jaar vooral in het teken van de verdere verdieping van de samenwerking van IMW met MEE regio Tilburg, GGD Hart voor Brabant en de afdelingen Werk & Inkomen en Dienstverlening van de gemeente. 

Oprichting Coöperatie Toegang

Onder de vlag van ‘de Toegang’ zijn 370 professionals werkzaam in de 11 wijken van Tilburg. Het IMW levert ongeveer de helft van alle wijkteamprofessionals. De uitvoeringsregie op de Toegang ligt bij het MT van de Toegang, dat bestaat uit een algemeen manager, een programmamanager en zeven wijkteammanagers. Per 1 januari 2019 zijn zij formeel in dienst van de Coöperatie Toegang. Door de oprichting van een coöperatie organiseren we eenduidigheid in aansturing en resultaatverantwoordelijkheid voor de hele Toegang. We werken als partners intensief en duurzaam samen en houden tegelijkertijd ruimte om ons vakmanschap in dienst- en hulpverlening te waarborgen. Op de uitvoering wordt toegezien door het bestuur van de Toegang, waarin alle partners vertegenwoordigd zijn en waarvan IMW op dit moment het voorzitterschap heeft.

Wij leveren ongeveer de helft van alle wijkteamprofessionals in Tilburg

In de ondersteuning van de wijkteams wordt door de partners gezamenlijk voorzien. De bijdrage van IMW ligt op het gebied van faciliteiten (onder meer huisvesting), ICT, financiën, P&O en communicatie. 

Gezamenlijk regiesysteem en werkproces

In de wijkteams wordt niet alleen hard gewerkt om de groeiende hoeveelheid vragen van klanten goed te beantwoorden, ook proberen we het werk steeds beter te laten verlopen. Sinds 1 april werken alle partners daarom voor het onderzoeksgedeelte van het werk samen in één regiesysteem en volgens één gezamenlijk werkproces. Daarnaast zijn we begin 2019 gestart met één centrale melddienst om de klanten zo snel mogelijk aan de professional met de juiste expertise te koppelen. Voor de complexe jeugd- en veiligheids- en overlastzaken hebben we ten slotte, ook met ingang van 2019, de expertise van de wijkteams gebundeld in een eigen vakgroep. Met al deze processtappen proberen we een optimale balans te vinden tussen efficiency en maximale professionele ruimte voor medewerkers om de ondersteuning van onze klanten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun vraag.

Alle toegangsprofessionals werken in één regiesysteem en volgens één gezamenlijk werkproces

Samenwerking

Naast de samenwerking in de Toegang werken we als IMW ook volop samen met andere partners. We zijn sinds jaren een actief lid van de MOM en werken in Tilburg en regionaal nauw samen met ContourdeTwern. Ook zijn we een betrokken partner in samenwerkingsverbanden zoals de Hotspot (samenwerking met jongerenwerk en zorgpartners rond jongerenvraagstukken) en gezinsmanagement. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking met laagdrempelige partnerorganisaties, zoals Feniks, MST, de voedselbank en vluchtelingenwerk.

MOM

MOM staat voor Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij. Het is een sinds 2008 bestaand samenwerkingsverband in Tilburg, waarin zorg- en welzijnspartijen en woningcorporaties samen initiatieven nemen om de sociale leefbaarheid in Tilburg te vergroten. De MOM zet zich in voor mensen die tussen het wal en het schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp of (financiële) ondersteuning, of met hun idee om zichzelf, hun buurt, de wijk of stad juist iets mooier, anders en beter te maken. De MOM redeneert altijd vanuit de leefwereld van de mensen.
Vanuit de MOM nemen de samenwerkende partijen jaarlijks tal van kleine en grotere initiatieven die vervolgens door de partners en de gemeente worden omarmd en in het reguliere werk verankerd. Daarnaast is de MOM een belangrijk podium voor (informele) afstemming en samenwerking.

Dichtbij-teams

Medio 2018 hebben MOM-partners en de gemeente Tilburg samen onder de vlag “Thuis in de wijk” een aantal projecten benoemd die antwoord kunnen geven op maatschappelijke vraagstukken rondom wonen, welzijn en zorg. Dit was onder meer de bakermat van de door ContourdeTwern ontwikkelde Dichtbij-teams, waarin zowel het IMW, namens de Toegang, als de woningcorporaties participeren.

Een Dichtbij-team bestaat uit medewerkers van drie kernpartners: 

  • een buurtondersteuner van ContourdeTwern;
  • een huismeester en/of leefbaarheidsconsulent van een woningcorporatie;
  • een maatschappelijk werker van het IMW, mede namens de Toegang.

Het doel van de Dichtbij-teams is om herkenbaar en laagdrempelig in de wijk aanwezig te zijn en vragen of signalen snel op te pakken om te voorkomen dat situaties verslechteren
 

De medewerkers van de teams signaleren, verbinden en bouwen aan een sterk wijknetwerk. Ze halen vragen op en denken met elkaar mee over oplossingen. Indien nodig schakelen zij naar één van de wijkteams van de Toegang. 

Begin 2019 starten Dichtbij-teams in de volgende drie wijken: Sibeliuslaan (Vlashof), Zorgvlied Zuid en Gesworen Hoek (Reeshof). Deze keuze is gemaakt op basis van problematiek en bestaande samenwerkingsstructuren in de wijken. Het voornemen is om de Dichtbij-teams in het tweede kwartaal van 2019 uit te breiden naar zes andere wijken.

Ondersteuning

In 2018 boden onze hulpverleners aan inwoners in Tilburg vooral de volgende ondersteuning:

  • Hulp aan jeugdigen  
  • Sociaal juridische advisering
  • Psychosociale ondersteuning aan volwassen  
  • Budgetcoaching  
  • Budgetcoaching in combinatie met beheer.

Het totaal aantal ondersteuningstrajecten in Tilburg in 2018 was 5.403.