Overslaan en naar de inhoud gaan

In de gemeente Gilze en Rijen leverde IMW ook in 2018 een bijdrage in de doorontwikkeling van het sociaal domein.

In maart 2018 namen we deel aan de kick-off doorontwikkeling sociaal domein. Het hele jaar door dachten medewerkers mee over hoe de doorontwikkeling vorm zou kunnen krijgen, middels deelname aan de volgende thematafels: 
•    Lokale aanpak inwoners met psychische kwetsbaarheid
•    Aanpak voor inwoners met langdurige of herhaaldelijke ondersteuningsvragen
•    Een sluitende aanpak 18-/18+
•    Integrale aanpak armoede
•    Versterken en verbinden voorliggend aanbod opvoed- & opgroei-ondersteuning
•    Integrale toegang
We werkten hierbij samen met partners werkzaam binnen de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen), namelijk ContourdeTwern, MEE West-Brabant en het IMW Breda.  
In november 2018 informeerden de werkgroepen alle deelnemers in een ‘bijpraatsessie’. 
Begin 2019 leveren alle werkgroepen hun concrete wensen, adviezen projectvoorstellen of pilots op. Vervolgens stellen de gemeente en de partners thema’s vast die in de loop van 2019 verder vorm gaan krijgen. 

Armoede en schulden

Bij de gemeente Gilze en Rijen staan armoede en schulden hoog op de agenda. Er is regelmatig overleg tussen de gemeente (zowel beleid als uitvoering), woningcorporatie Leystromen, de voedselbank en het IMW. Samen bespreken we onderwerpen zoals vroegsignalering, het verbeteren van de toegang tot inkomensregelingen, informatie en advies versimpelen naar niveau B1, kinderarmoede en inzet van vrijwilligers.

Financiële maatjes

Samen met de stichting VIPvoorelkaar ontwikkelden we een buddysysteem voor mensen met financiële problemen. Hierbij krijgen inwoners waarbij sprake is van langdurige financiële hulpverlening, ondersteuning van een financieel maatje bij allerlei praktische zaken. Zij gaan bijvoorbeeld samen naar een instantie om informatie te verzamelen die nodig is voor een schuldregeling.

In 2018 startten we met het werven van vrijwilligers die als financieel maatje aan de slag willen. Dat resulteerde in een groep van 12 enthousiaste vrijwilligers die eind 2018 allemaal geschoold zijn. Hierdoor hebben zij zowel administratieve, als financiële en psychosociale handvatten om als gekwalificeerd vrijwilliger ondersteuning te bieden aan inwoners in de gemeente die deze hulp nodig hebben. Ook zochten we verbinding met andere vrijwilligers die al betrokken zijn bij financiële vragen, denk hierbij aan de thuisadministratie en de formulierenbrigade. 

Inwoners met financiële problemen krijgen ondersteuning van een financieel maatje

Als laatste onderdeel van de scholing brengen de financiële maatjes begin 2019 een bezoek aan het budgetcafé, de weggeefhoek en de voedselbank. 
In 2019 gaan de financiële maatjes aan de slag. Ze worden gekoppeld aan inwoners die financiële vragen hebben en bekend zijn bij het IMW. We plannen kennismakingsgesprekken met de inwoner en zijn hulpverlener, de vrijwilliger en de coördinator van VIPvoorelkaar. 

Meldpunt Schuldhulpverlening

Om mensen met financiële problemen effectiever te kunnen helpen, sluit voortaan ook een maatschappelijk werker aan bij het inloopspreekuur van het Meldpunt Schuldhulpverlening. Voordeel hiervan is dat mensen hun psychosociale problemen, die vaak het gevolg zijn van armoede of schulden, meteen kunnen bespreken met de maatschappelijk werker. Om in een schuldregeling terecht te komen is vaak gedragsverandering nodig. Dit proces kan nu al tijdens het eerste contact starten. 

Het Meldpunt Schuldhulpverlening heeft meegedacht en kennis gemaakt met de financiële maatjes die in 2019 gaan starten. Ook het meldpunt zal gebruik gaan maken van deze vrijwilligers.

Huiselijk geweld 

De cijfers van meldingen van huiselijk geweld zijn in de gemeente Gilze en Rijen fors hoger dan in regiogemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal. De meldingen komen zowel bij het sociaal team als bij het IMW binnen. In 2018 startten we met een wekelijks overleg tussen aandachtsfunctionarissen van het sociaal team en het IMW. Met als doel om overlap te voorkomen, van elkaar te leren en het grijze gebied beter in beeld te krijgen en te delen met Veilig Thuis Midden-Brabant. Tijdens dit overleg bespreken de medewerkers alle zaken die binnenkomen en waarover vragen zijn. Waar nodig trekken zij samen op. Door op deze manier samen te werken leren we van elkaar en voorkomen we dat inwoners van de ene naar de andere hulpverlener worden verwezen. 
In 2019 verandert de werkwijze van Veilig Thuis. Er is een algemeen werkproces opgesteld voor de regio Hart van Brabant. De kennis en ervaring die we tijdens de overleggen opdeden, delen we met Veilig Thuis en gebruiken we om het werkproces specifiek te maken voor de gemeente Gilze en Rijen.

Uit de evaluatie blijkt dat deze manier van samenwerken veel oplevert voor zowel de hulpverleners als de inwoners. Daarom gaan we in 2019 bekijken of en zo ja, op welke thema’s we deze vorm van samenwerken kunnen uitbreiden.

Ondersteuning

In 2018 boden onze hulpverleners aan inwoners in Gilze en Rijen vooral de volgende ondersteuning:

  • Psychosociale ondersteuning aan volwassen  
  • Budgetcoaching  
  • Ondersteuning bij schuldhulpverlening   
  • Hulp aan jeugdigen  
  • Steun en leun.

Het totaal aantal ondersteuningstrajecten in Gilze en Rijen in 2018 was 1.341. Dit is exclusief de inzet van onze medewerkers in het Sociaal Team.