Overslaan en naar de inhoud gaan

In 2017 stelde de gemeente Dongen een aanbestedingstraject open voor algemene voorzieningen. IMW kreeg samen met MEE Brabant Noord de aanbesteding gegund. IMW en MEE werken vanuit een gemeenschappelijke visie, waarvan oplossingsgericht werken, Sociale Netwerk Versterking (SNV) en het stimuleren van eigen kracht de belangrijkste elementen zijn. Op deze manier benaderen al onze medewerkers inwoners met een ondersteuningsvraag vanuit eenzelfde perspectief. 

Samenwerking IMW en MEE

IMW en MEE werken samen op het gebied van zorg, welzijn en participatie. De Entree is hierin een verbindende factor. Dit is de plek waar alle inwoners van de gemeente Dongen met al hun (hulp)vragen terecht kunnen. De medewerkers zijn fysiek binnen de locatie van De Entree werkzaam, waardoor er sprake is van een laagdrempelige samenwerking en kennisdeling. 
Een belangrijke taak van IMW en MEE is het activeren van de eigen kracht van cliënten en hun netwerk. Door de eigen kracht te activeren en centraal te stellen én door goed samen te werken met lokale welzijnspartners, hebben we het afgelopen jaar ingezet op het verminderen van de instroom van geïndiceerde maatwerkvoorzieningen.

Medewerkers werken laagdrempelig samen in De Entree

Preventie

Het IMW is in 2018 samen met haar partners ContourdeTwern en MEE gestart met het maken van een preventieplan. Samen met de medewerkers stelden we verschillende onderwerpen vast waarop we preventief willen insteken. Denk aan armoede, echtscheiding, jonge mantelzorgers en psychische kwetsbaarheid. In 2019 gaan we gezamenlijk activiteiten voor inwoners organiseren, zoals voorlichtingsbijeenkomsten en/of workshops.

Schoolmaatschappelijk werk

In overleg met de gemeente is in 2018 extra geïnvesteerd in het schoolmaatschappelijk werk. Per december 2018 is het schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs en voorgezet onderwijs gescheiden, door de komst van een extra schoolmaatschappelijk werker. Hierdoor kunnen we meer investeren in preventie en meer enkelvoudige vragen oppakken. 

Ondersteuning

In 2018 boden onze hulpverleners aan inwoners in Dongen vooral de volgende ondersteuning:

  • Psychosociale ondersteuning aan volwassen  
  • Hulp aan jeugdigen  
  • Begeleiding na huiselijk geweld  
  • Opvoedondersteuning  
  • Bemiddeling bij echtscheiding (‘Ouderschap Blijft’).

Het totaal aantal ondersteuningstrajecten in Dongen in 2018 was 321. Dit is exclusief de inzet van onze medewerkers in het Sociaal Team.