Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilig en gezond opgroeien

In 2017 ontstond bij het IMW de functie van generalistisch hulpverlener met specialisme Complexe Jeugd (CJ). Het afgelopen jaar hebben we dit specialisme verder doorontwikkeld.

Complexe jeugdzaken betreft gezinnen waarbij sprake is van één of meerdere indicatoren: risicovol, onveiligheid van jeugdigen, multiproblem en de complexiteit van de problematiek/achterliggende oorzaak. Het betreft altijd situaties waarbij de ontwikkeling van het kind of de jongere in het gedrang komt en hulpverlening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld vechtscheidingen met kinderen in de knel, (dreigende) loverboy problematiek, huiselijk geweld of kindermishandeling.
Het doel van deze specifieke deskundigheid is het komen tot een integraal, multidisciplinair plan van aanpak en afspraken maken over het coördineren van zorg en ondersteuning die bijdraagt aan het verminderen en/of opheffen van ontwikkelingsbedreigingen van kinderen. Binnen deze complexe problematiek werken we nauw samen met alle betrokken partners.

We vinden het belangrijk dat iedereen de juiste ondersteuning krijgt en kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien.

Stedelijke vakgroep

Eind 2018 koos de Toegang in Tilburg voor een stedelijke vakgroep CJ, om te komen tot meer eenheid in aanpak en uitvoering. Hierdoor komen we tot betere samenwerking en lastenverdeling en kunnen we de expertise nog beter inzetten en ontwikkelen. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt op wijkniveau, integraal werken in de wijk blijft het uitgangspunt. Medewerkers kunnen voor consultatie en advies terecht bij gedragswetenschappers en medewerkers van Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis.